Quy định xử phạt vi phạm về giấy phép môi trường

Quy định xử phạt vi phạm về giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Giấy phép môi trường là một công cụ quản lý quan trọng, giúp đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng được thực hiện một cách hợp pháp và có ít tác động tiêu cực nhất đến môi trường.

quy định về giấy phép môi trường

1. Giới thiệu các quy định về giấy phép môi trường

1.1 Khái niệm và mục đích của giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một văn bản chính thức được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước, xác nhận cho phép tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh xả chất thải ra môi trường kèm theo các điều kiện và yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của phát luật.

Mục đích chính của giấy phép môi trường là điều chỉnh, quản lý các hoạt động gây tác động đến môi trường như khai thác tài nguyên, xử lý chất thải, xây dựng công trình và sản xuất công nghiệp. Qua quy trình cấp giấy phép môi trường, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn liên quan để đảm bảo rằng hoạt động của họ không gây tác động đáng kể đến môi trường.

Bằng cách yêu cầu tổ chức, cá nhân tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, áp dụng các công nghệ và phương pháp tiên tiến để giảm thiểu tác động môi trường. Giấy phép môi trường tạo điều kiện cho sự hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

1.2 Đối tượng và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Yêu cầu phải có giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:

  • Các dự án thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc quản lý chất thải theo quy định trước khi đi vào hoạt động chính thức.
  • Các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí môi trường tương tự như đối tượng trên.

Lưu ý:  Các dự án, cơ sở sẽ không phải thực hiện giấy phép môi trường nếu thuộc trường hợp là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các đối tượng đã được Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đối tượng nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng và an ninh.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư thuộc nhóm II hoặc dự án đầu tư thuộc nhóm III và nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các đối tượng còn lại.

quy định xử phạt vi phạm về giấy phép môi trường

2. Quy định xử phạt vi phạm về giấy phép môi trường

2.1 Hành vi vi phạm quy định về giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ bị xử phạt như sau:

Hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép khi thay đổi nội dung giấy phép hoặc không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đúng thời hạn: phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

Hành vi không công khai giấy phép môi trường: phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

Hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong giấy phép môi trường: phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng (trừ các trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải).

Hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định: phạt từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng.

Hành vi cung cấp thông tin không chính xác về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hoặc không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh giấy phép hoặc không thực hiện nội dung của giấy phép môi trường: phạt từ 25.000.000 đến 30.000.000 đồng.

Hành vi không có giấy phép môi trường được cấp lại: phạt từ 30.000.000 đến 35.000.000 đồng.

Hành vi không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép: phạt từ 35.000.000 đến 40.000.000 đồng.

Hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường hoặc không xây lắp công trình bảo vệ môi trường: phạt từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng.

2.1 Hành vi vi phạm quy định về giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ bị xử phạt như sau:

Hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép khi thay đổi nội dung giấy phép đã được cấp hoặc không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

Không công khai giấy phép môi trường theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung của giấy phép môi trường sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

Không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng.

Cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực thông tin về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hoặc không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường hoặc không thực hiện nội dung của giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đến 150.000.000 đồng.

Không có giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 150.000.000 đến 170.000.000 đồng.

Không vận hành hoặc vận hành không thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải, hoặc trường hợp xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 170.000.000 đến 200.000.000 đồng.

Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường hoặc không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 400.000.000 đến 500.000.000 đồng.

2.3 Hành vi vi phạm quy định về giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị xử phạt như sau:

Không báo cáo cơ quan cấp giấy phép khi thay đổi nội dung giấy phép hoặc không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép đúng hạn: phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Không công khai giấy phép môi trường: phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

Cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực về chất thải trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung của giấy phép: phạt từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng.

Không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải hoặc hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải: phạt từ 100.000.000 đến 150.000.000 đồng.

Cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hoặc không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; không thực hiện nội dung của giấy phép: phạt từ 150.000.000 đến 200.000.000 đồng.

Không có giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định: phạt từ 200.000.000 đến 220.000.000 đồng.

Không vận hành hoặc vận hành không thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải hoặc xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép: phạt từ 220.000.000 đến 250.000.000 đồng.

Xả chất thải không qua xử lý hoặc không xây lắp công trình bảo vệ môi trường: phạt từ 800.000.000 đến 1.000.000.000 đồng.

công ty chuyên lập giấy phép môi trường

Công ty môi trường Sài Gòn (SGE) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực lập giấy phép môi trường cho doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có kiến thức sâu sắc về những quy định liên quan đến môi trường, SGE cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy.

SGE không chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc đạt được giấy phép môi trường, mà còn đưa ra các giải pháp tối ưu để giảm thiểu tác động môi trường và tăng cường hiệu quả kinh doanh. Với sự cam kết vững chắc về chất lượng dịch vụ và tầm nhìn bền vững, SGE đã trở thành đối tác đáng tin cậy cho nhiều doanh nghiệp trong việc duy trì tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo sự phát triển bền vững, SGE cam kết không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về giấy phép môi trường. SGE luôn mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một môi trường sống lành mạnh và bền vững.

Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến giấy phép môi trường, hãy liên hệ ngay với SGE theo thông tin bên dưới. SGE sẽ sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất!

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 822/23/16 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0938.984.365

Mail: kimdungsge23@gmail.com

Website: https://moitruongsge.com

++có thể bạn quan tâm: Lập giấy phép môi trường cho doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Rate this post